Vad gör Futura familjehemsvård?

Futura familjehemsvård arbetar med individuellt anpassad familjehemsvård då vi av erfarenhet anser att det är viktigt att hitta rätt nivå på insatserna. Målet är alltid att trygga den placerade så att vi tillsammans kan uppnå en positiv förändring. För att säkerställa att vi alla har samma uppfattning gällande uppdragets innehåll och omfattning och därmed underlätta kommunikationen mellan oss familjehemskonsulenter, uppdragsgivare och den berörda klienten har vi valt att arbeta och återkoppla/rapportera utifrån socialtjänstens vårdplan/BBIC.


Den handledning vi ger familjehemmen kan grunda sig på olika teoretiska grunder beroende av ärendets art, allt från inlärningsteori i de fall dysfunktionella beteende ligger till grund för placeringen till anknytningsteori som ofta kan vara bra att utgå ifrån vid placering av mindre barn. Samtliga familjehem får kontinuerlig handledning vilken anpassas utifrån klientens behov och uppdragets art. Vid behov kan vi erbjuda ytterligare handledning med extern handledare gällande exempelvis hur man bemöter traumatiserade barn.

 

Futura familjehemsvård tillhandahåller utbildningar för våra familjehem. Förutom bl.a. ”Ett hem att växa i” och ”Traumamedvetet föräldraskap” så kan vi vid behov erbjuda familjehemmen utbildningar eller föreläsningar inom områden som just det familjehemmet har behov att lära sig mer om.

 

I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda motiverande samtal (MI) och/eller återfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården.


Futura familjehemsvård är certifierade att genomföra riskbedömningsinstrumenten Sara (våld i nära relationer) och Patriark (hedersrelaterat hot och våld). 


Alla familjehem vi samarbetar med får genomgå en noggrann utredning, oavsett om de är utredda tidigare eller inte. För oss är det av yttersta vikt att vi på Futura lär känna familjerna väl innan vi kan godkänna dem och inleda ett samarbete. Inför familjehemsutredningen tar vi en telefonkontakt där vi gör en förhandsbedömning om familjens lämplighet. Förutom djupintervjuer som sker i familjens hem, referenstagning och registerutdrag använder vi oss av Socialstyrelsens bedömningsinstrument BRA-fam.

 

Vi är måna om att ha hög tillgänglighet och har beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå